متراژ80/خواب2/طبقه5/ساله16/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ