متراژ95/خواب2/طبقه11/نوساز/اسانسورحمل/اسانسورنفر/انباری/بالکن/پارکینگ