متراژ96/خواب2/طبقه10/ساله16/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ