متراژ98/خواب2/طبقه6/ساله23/اسانسور،انباری،بالکن، بدون پارکینگ