۲۱۱متری/۳خوابه/۳طبقه/۳۰ساله/متری۷۴م/پارکینگ/انباری/اساانسور