۴۴ متر /امیر ارتفاع/۸متر طول بر/متری ۲۰۰ میلیون /۲۲متر بالکن/آب/برق/گاز